.

Шестовица

Pipeline push back bake it in. Customer centric hit the ground running power Pointless hammer out, so get all your ducks in a row, nor high-level diversify kpis. Loop pushback, nor strategic fit.

Алфавитный каталог (на русском языке)

Блифельд Д.I. Давньоруськi пам’ятки Шестовицi. Киiв. 1977. 236 с.

Бондар О. Оборонні споруди на стрілці мису городища в ур. Коровель біля с. Шестовиця // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. Чернігів, 2008. С. 29–31.

Булгакова В. Византийский моливдовул Х в. из Шестовицы // Андрощук Ф.О. Нормани і слов’яни у Подесенні. Моделі культурної взаємодії доби раннього середньовіччя. Киiв, 1999. С. 109–117.

Веремейчик О.М. Географічне середовище і розміщення сільського населення межиріччя нижньої течії Десни та Дніпра у ІХ – ХІІІ ст. // Україна і Росія в панорамі століть. Чернігів, 1998. С. 66–72.

Веремейчик О. Розвідкові роботи І.І. Ляпушкіна в Шестовиці на Чернігівщині // Русь на перехресті світів (міжнародні впливи на формування Давньоруської держави) ІХ – ХІ ст. Матеріали Міжнародного польового археологічного семінару (Чернігів – Шестовиця, 20 – 23 липня 2006 р.). Чернігів, 2006. С. 33–39.

Веремейчик О., Коваленко В., Моця О., Ситий Ю. Дослідження в Шестовиці у 2006 р. // Археологiчнi дослiдження в Украiнi 2005 – 2007 рр. Київ – Запоріжжя, 2007. С. 105–108.

Вознесенская Г.О., Недопако Д.П. , Паньков С.В. Чорна металургія та металообробка населення східноєвропейського лісостепу за доби ранніх слов’ян і Київської Русі (друга половина І тис. – перша чверть ІІ тис.). Киiв, 1996. 192 с.

Вознесенская Г. Технологические особенности ножей из раскопок Шестовицкого могильника // Дружинні старожитності Центрально-Східної Європи VIII – X ст. Матеріали Міжнародного польового археологічного семінару. Чернігів, 2003. С. 39–44.

Вознесенская Г.А. Железообработка на поселении в Шестовице. Технологические традиции // Археология и естественнонаучные методы. М., 2005. С. 101–113

Вознесенская Г. Технология кузнечества на посаде поселения в Шестовице // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Збірник наукових праць, присвячений 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. Чернігів, 2007. С. 133–137

Возний І., Федорук А. Формування торгово-ремісничих посадів давньоруських міст кінця Х – першої половини ХІІІ ст. на території межиріччя Верхнього Сірету та Середнього Дністра // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Вип. 20. Переяслав-Хмельницький, 2008. С. 390–403.

Готун І.А. Споруди для обробки продуктів та зберігання припасів на давньоруських селищах Середнього Подніпров’я // Проблеми археології Середнього Подніпров’я: До 15-річчя заснування Фастівського державного краєзнавчого музею. Київ – Фастів, 2005. С. 342–347.

Готун І. Споруди давньоруських пам’яток Шестовиці та їх місце серед синхронних старожитностей регіону // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 11. Львів, 2007. С. 250–255.

Грирорьев А.В. О роменской и древнерусской керамике на Левобережье Днепра // Старожитності Південної Русі. Матеріали історико-археологічного семінару «Чернігів і його округа в ІХ–ХШ ст.». Чернігів, 1993. С. 76–82.

Дементьева А. Женское скандинавское погребение в кургане № 78 Шестовицького могильника // Середньовічні старожитності Південної Русі-України. Чернігів, 2005. С. 39–41.

Енуков В.В. Славяне до Рюриковичей. Курск, 2005. 352 с.

Жарнов Ю.Э. Гнёздово, Тимерево, Шестовица: историографический миф об однотипности этих памятников // Гнёздово. 125 лет исследования памятника. Труды ГИМ. № 124. М., 2001. С. 114–115.

Журавльов О.П. Дослідження остеологічних матеріалів з давньоруських пам’яток на території України // Проблеми Давньоруської та середньовічної археології. Археологія і давня історія України. Вип. 1. Киiв, 2010. С. 484–489.

Зіневич Г.П. До антропології Шестовицького могильника // Матеріали з антропології України. Киiв, 1962. Вип. 2. С. 37–47.

Зоценко В.Н. Скандинавский импорт бронзы в Южную Русь // Днеслово: Збірка наукових праць на пошану дійсного члена Національно академії наук України Петра Петровича Толочка з нагоди його 70-річчя. Киiв, 2008. С. 112–117.

Коваленко В.П., Моця А.П., Шекун А.В. Работы Шестовицкой экспедиции // Археологические открытия 1983 года. М., 1985. С. 287–288.

Коваленко В.П., Шекун А.В. Исследования в Шестовице // Археологические открытия 1984 года. М., 1986. С. 247.

Коваленко В.П. Вотчиные мастера-ювелиры в городах Чернигово-Северской земли // VI Международный конгресс славянской археологии. Тезисы докладов советской делегации, г. Прилеп, Югославия. М., 1990. С. 158–161.

Коваленко О.Б., Ткаченко В.В. Археолог за покликанням (П.І.Смолічев) // Репресоване краєзнавство (20–30-ті рр.). К., 1991. С. 280–283.

Коваленко В.П. Исследования Шестовицкого городища // Восточная Европа в древности и средневековье. Контакты, зоны контактов и контактные зоны. ХІ Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто. М., 1999. С. 41–47.

Коваленко В.П. Нові дослідження Шестовицького археологічного комплексу // Археологічний літопис Лівобережної України. № 1(5). Полтава, 1999. С. 36–41.

Коваленко В.П., Моця О.П., Ситий Ю.М. Роботи Шестовицької експедиції 1998 року // Археологічні відкриття в Україні 1998–1999 рр. Киiв, 1999. С. 13–14.

Коваленко В.П. Тілопокладення Шестовицького некрополя // Некрополі Чернігівщини: Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Чернігів, 2000. С. 42–45.

Коваленко В., Черненко О. Петро Смолічев і перші дослідження в Шестовиці // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету. Чернігів, 2001. С. 92–100.

Коваленко В.П. Новые исследования в Шестовице // Гнёздово. 125 лет исследования памятника. Труды ГИМ. Вып. 124. М., 2001. С. 176–196.

Коваленко В., Моця А., Сытый Ю. Археологические исследования Шестовицкого комплекса в 1998 – 2002 гг. // Дружинні старожитності ЦентральноСхідної Європи VІІІ – ХІ ст.  Чернігів, 2003. С. 51—83.

Коваленко В., Моця А., Сытий Ю. Археологические исследования Шестовицкого комплекса в 1998–2002 гг. // Дружинні старожитності Центрально-Східної Європи VIII – XІ ст. Матеріали Міжнародного польового археологічного семінару. Чернігів, 2003. С. 51–67.

Коваленко В., Черненко О. Перші дослідження в Шестовиці // Дружинні старожитності Центрально-Східної Європи VІІІ – ХІ ст. Матеріали Міжнародного польового археологічного семінару. Чернігів, 2003. С. 84–102.

Коваленко В.П., Моця О.П., Ситий Ю.М. Дослідження в Шестовиці в 2001–2002 рр. // Археологічні відкриття в Україні 2002–2003 рр. Киiв, 2004. С. 18–20.

Коваленко В.П., Ситий Ю.М. Вікинги в Шестовиці // Чернігівщина incognita. Чернігів, 2004. С. 236–243.

Коваленко В. Варяжские древности на Левобережье Днепра: Возможности комплексного подхода // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. М., 2005. № 3(21). С. 40–41

Коваленко В.П., Моця О.П., Ситий Ю.М. Дослідження в Шестовиці в 2003–2004 рр. // Археологiчнi дослiдження в Украiнi 2003 – 2004 рр. Вип. 7. Київ, 2005. С. 233–234.

Коваленко В. Новые византийские находки из Чернигова и его округи // Русь на перехресті світів (міжнародні впливи на формування Давньоруської держави) ІХ – ХІ ст. Матеріали Міжнародного польового археологічного семінару (Чернігів – Шестовиця, 20 – 23 липня 2006 р.). Чернігів, 2006. С. 89–103.

Коваленко В.П. Начальные этапы изучения Шестовицкого археологического комплекса // Русский сборник. Брянск, 2006. С. 148–161.

Коваленко В.П., Моця О.П. Шестовица: «этничный казан» на Десне эпохи формирования Древнерусского государства // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. СПб., 2006. С. 196–198.

Коваленко В.П., Моця О.П., Ситий Ю.М. Дослідження в Шестовиці в 2005 р. // Археологiчнi дослiдження в Украiнi 2004−2005 рр. Киiв, 2006. С. 198–199.

Коваленко В.П., Моця О.П., Ситий Ю.М. Дослідження в Шестовиці у 2007 р. // Археологiчнi дослiдження в Украiнi 2006–2007 рр. Київ – Запоріжжя, 2007. С. 164–164.

Коваленко В., Моця О., Ситий Ю., Скороход В. Дослiдження Шестовицького подолу // Стародавнiй Iскоростень i слов’янскi гради. Т.1. Коростень. 2008. С. 178 – 191.

Коваленко В. Шестовиця – табір слов’ян і вікінгів на Десні. Рух вікінгів в історії Європи // Село над Десною – Шестовиця. Збірник статей та матеріалів. Ніжин, 2008. С. 9–91.

Коваленко В., Моця О., Ситий Ю., Скороход В. Дослідження Шестовицького подолу // Стародавній Іскоростень і слов’янські гради. Збірка наукових праць. Т.1. Коростень, 2008. С. 178–192.

Коваленко В.П., Моця О.П. Нові дослідження в Шестовиці // Российско-Беларусско-Украинское пограничье: проблемы формирования единого социокультурного пространства – история и перспективы. Брянск, 2008. С. 111–118.

Коваленко В.П., Моця О.П., Ситий Ю.М. Дослідження в Шестовиці у 2007 р. // Археологiчнi дослiдження в Украiнi 2006–2007 рр. Киiв, 2008. С. 163–164.

Коваленко В.П., Моця О.П., Ситий Ю.М. Дослідження Шестовиці у 2007 р. // Археологiчнi дослiдження в Украiнi 2006 – 2007. Київ, 2008. С. 163–164.

Коваленко В.П., Луценко Р.М., Моця О.П. Дослідження в Шестовиці у 2008 р. // Археологiчнi дослiдження в Украiнi 2008 р. Киiв, 2009. С. 111–113.

Коваленко В.П., Моця О.П., Скороход В.М. Дослідження посаду городища Коровель біля с. Шестовиця у 2009 р. // Археологiчнi дослiдження в Украiнi 2009 р. Київ – Луцьк, 2010. С. 194–195.

Коваленко В. П., Ситий Ю. М., Скороход В. М. Дослідження оборонних конструкцій городища Коровель // Проблеми давньоруської та середньовічної археології. Археологія і давня історія України. Вип. 1. Киiв, 2010. С. 316–327.

Коваленко В.П., Моця А.П. Шестовица – южная «сестра» Рюрикова Городища // Диалог культур и народов средневековой Европы: К 60-летию со дня рождения Евгения Николаевича Носова. СПб., 2010. С. 91–102.

Коваленко В.П., Ситий Ю.М., Скороход В.М. Дослідження оборонних конструкцій городища Коровель // Проблеми давньоруської та середньовічної археології. Археологія і давня історія України. Вип. 1. Киiв, 2010. С. 316–327

Коваленко В., Скороход В. Шестовицький археологiчний комплекс у контекстi византiйсько-руських договорiв початку Х ст. // Подесення в контекстi iсторичноi i природноi спадщини. Вип. 1. Чернiгiв, 2018. С. 37 – 51.

Козубова Д., Скороход В. Поруб Х ст. на Шестовицькому городищі в ур. Коровель // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи: Матеріали VIII Міжнародної студентської наукової археологічної конференції. Чернігів, 2009. С. 89–94.

Моця А.П. Население Среднего Поднепровья ІХ-ХІІІ вв. (по данным погребальных памятников). Киiв, 1987. 160 с.

Моця О.П., Готун І.А. Роботи 1998 р. на селищі в урочищі Коровель біля Шестовицького городища // Археологічні відкриття в Україні 1998–1999 рр. Киiв, 1999. С. 32–34.

Моця О.П. Дружинні «гарнізони» Київської Русі // Нариси з воєнної історії Давньої України. Киiв, 2005. С. 273–281.

Моця О., Скороход В. Протоміста Подесення в процесі одержавлення регіону. Вип. 1. Шестовицький археологічний комплекс. Киiв. 2020. 228 с.

Мудрицька М.Г. Магічні знаки на речах з Шестовиці // Середньовічні старожитності Південної Русі-України. Матеріали ІІ міжнародної студентської наукової конференції. Чернігів, 2003. С. 59–61.

Покас П.М. Средневековое население Среднего Подесенья – по данным антропологии // Чернигов и его округа в ІХ – ХІІІ вв. Киiв, 1998. С. 118–127.

Рудич Т.О. Населення Лівобережної України давньоруської доби за матеріалами антропології // Археологія. 2009. № 4. С. 16–24.

Савин А.М., Семенов А.И. Реконструкция Шестовицкого лука // Архітектурні та археологічні старожитності Чернігівщини. Чернігів, 1992. С. 62–67.

Самоквасов Д.Я. Северянская земля и северяне по городищам и могилам. М., 1908. 120 с.

Седых В.Н. Тимерево и Шестовица // Любецький з’їзд князів 1097 року в історичній долі Київської Русі. Чернігів, 1997. С. 142–144.

Сита Л. Орні знаряддя з ур. Коровель біля с. Шестовиця // Дружинні старожитності Центрально-Східної Європи VIII – Х ст. Чернігів, 2003. С. 144–148.

Сита Л. Курганні старожитності Шестовицького могильника у фондах Чернігівського історичного музею (за матеріалами надходжень ХХ ст.) // Русь на перехресті світів (міжнародні впливи на формування давньоруської держави) ІХ – ХІ ст. Чернігів, 2006. С. 167–172.

Ситий Ю. До питання про мисцезнахождення курганив та курганних груп в ур. Коровель в с. Шестовиця // Русь на перехрестi свiтiв (мiжнароднi впливи на формування Давньорускоi держави) IX – XI ст. Чернигив, 2006. С. 173 – 186.

Ситий Ю., Скороход В. Житла Х – початку XI ст. на посадi городища Коровель бiля с. Шестовиця // Село над Десною – Шестовиця. Нiжин. 2009. С. 106 – 117.

Ситий Ю.М. Проїзди та ворота давньоруських укріплень // Стародавній Іскоростень і слов’янські гради. Збірка наукових праць. Т. 2. Коростень, 2008. С. 115–119.

Cытый Ю., Скороход В. Находки изделий из сланца на территории археологического комплекса в ур. Коровель у с. Шестовица // Средневековый город Юго-Востока Руси: предпосылки возникновения, эволюция, материальная культура. Курск, 2009. С. 219–231.

Ситий Ю., Скороход В. Знахiдки виробiв зi сланцю на територii археологiчного комплексу в ур. Коровель бiля с. Шестовиця // Матерiальна та духовна культура Пiвденноi Русi: Матерiали Мiжнародного польового археологiчного семiнару (Чернiгiв – Шестовиця, 19 – 22 липня 2012 р.). Чернiгiв, 2012. С. 287 – 298.

Сытый Ю.Н., Скороход В.Н. Застройка городища Коровель на начальном этапе его существования // Словяни і Русьархеологія та історія : збірка праць на пошану дійсного члена Національної академії наук України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-риччя. Киiв, 2013. С. 305 – 313.

Скороход В.М. Типологічний аналіз наконечників стріл з посаду городища Коровель // Середньовічні старожитності Південної Русі-України. Чернігів, 2004. С. 110–115.

Скороход В. Садиба коваля Х ст. на посаді Шестовицького городища // Середньовічні старожитності Південної Русі-України. Чернігів, 2005. С. 155–158.

Скороход В. Жилища на посаде городища Коровель // Деснинские древности. Вып. IV. Брянск, 2006. С. 270–276.

Скороход В. Підвіска Одіна на посаді городища Коровель // Археологічні дослідження в Україні: здобуток і перспективи. Кам’янець-Подільський, 2006. С. 156–159.

Скороход В. Про деякі особливості розташування IV – VI курганних груп Шестовицького могильника // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. Чернігів, 2006. С. 150–154.

Скороход В. Корабельна справа Шестовицького поселення (за матеріалами знахідок залізних заклепок) // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. Чернігів, 2007. С. 158–161.

Cкороход В. Топографія Чернігова та Шестовиці Х – початку ХІ ст. (порівняльна характеристика) // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Европи. Чернігів, 2007. С. 125–132.

Скороход В. Деревообробна справа на Шестовицькому археологічному комплексі в ур. Коровель в Х − початку ХІ ст. // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. Чернігів, 2009. С. 186–193.

Скороход В. Етапи розвитку Шестовицького посаду (за матеріалами розкопу № 1) у Х – на початку ХІ ст. // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. Чернігів, 2010. С. 233–238.

Скороход В. Садибна забудова пiвнiчноi частини посаду городища Коровель у Х – на початку XI ст.//  Сіверянський літопис. 2010. № 6. С. 11 – 19.

Скороход В. Торгівельний інвентар Х – початку ХІ ст. з Шестовицького археологічного комплексу // Ніжинська старовина. 2010. № 10 (13). С. 144–150.

Скороход В.М. Кiстянi накладки для оздоблення луки сiдла з Шестовицького некрополя // Матерiальна та духовна культура Пiвденноi Русi: Матерiали Мiжнародного польового археологiчного семiнару (Чернiгiв – Шестовиця, 19 – 22 липня 2012 р.). Чернiгiв, 2012.  С. 282 – 286.

Смолічев П.І. Розкопки сіверянських могил в с. Шестовиці на Чернігівщині влітку 1925 р. // Україна. 1926. № 1. С. 178–180.

Смолічев П. Подвійні поховання Х сторіччя коло Шестовиці на Чернігівщині // Записки Чернігівського наукового товариства. Т.І. Праці історико-краєзнавчої секції. Чернігів, 1931. С. 56–64.

Станкевич Я.В. Шестовицкие курганы // КСИИМК. 1947. Вып. 21. С. 100.

Станкевич Я. Шестовицька археологічна експедиція 1946 р. // Археологічні пам’ятки УРСР. Т. 1. Матеріали польових досліджень Іституту археології академії наук УРСР за 1945 – 1946 рр. Киiв, 1949. С. 50–51.

Станкевич Я.В. Шестовицкое поселение и могильник по материалам раскопок 1946 года // КСИА. 1962. Вып. 87. С. 6–29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Тодорова А. Особенности колекции бус Х – начала ХІ вв. из Шестовицкого поселения // Середньовічні старожитності Південної Русі-України. Чернігів, 2005. С. 165–168.

Тодорова А. Бусы Шестовицкого поселения // Русь на перехресті світів (міжнародні впливи на формування Давньоруської держави) ІХ – ХІ ст. Чернігів, 2006. С. 191–196.

Фомин А.В. Топография куфических монет междуречья Днепра и Десны // Чернигов и его округа в ІХ – ХІІІ вв. К., 1988. С. 74–80.

Черненко О.Є. Історія формування колекції Шестовицького могильника // Музейні читання: Матеріали наукової конференції музею історичних коштовностей України. К., 2000. С. 50–54.


Черненко О.Є. Про один тип «речей-гібридів» з розкопок Шестовицького могильника // Русь на перехресті світів (міжнародні впливи на формування Давньоруської держави) ІХ – ХІ ст. Чернігів, 2006. С. 555–558.

Шумей О. Керамічні клейма з посаду Шестовицького городища // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. Чернігів, 2006. С. 194–196.

Ясновська Л. Основні етапи вивчення поховань камерного типу на території Чернігівського Подесення // Русь на перехресті світів (міжнародні впливи на формування Давньоруської держави) ІХ–ХІ ст. Чернігів, 2006. С. 232–237.

Алфавитный каталог (на иностранных языках)

Khamayko N., Zotsenko V. Deux objets des Vie – VIIe siẻcles dẻcouverts ả Shestovytsya // Kiev – Cherson – Constantinople. Ukrainian papers at the XXth international congress of Byzantine studies. Kiev – Simferopol – Paris, 2007. P. 257–262

Kovalenko V. Chernigiv and Shestovitsa: Slavonic-Scandinavian Contact on the Left Bank of the Dniper in the end of IX – X cent. // Magdeburg und Europa im X Jahrhundert. Magdeburg, 2000. P. 32–43.

.