.

Чернигов

Pipeline push back bake it in. Customer centric hit the ground running power Pointless hammer out, so get all your ducks in a row, nor high-level diversify kpis. Loop pushback, nor strategic fit.

Алфавитный каталог (на русском языке)

Алексеева Т.І. Антропологічний склад населення давньоруських міст // Матеріали з антропології України. Вип. 4. Киiв, 1969. С. 73 – 86.

Богусевич В.А. Про топографію древнього Чернігова // Археологія. Т.5. Киiв, 1951. С. 116 – 126.

Богусевич В.А. Археологічні розкопки в Чернігові в 1949 та 1951 рр. // Археологічні пам’ятки УРСР. Киiв, Т.5. 1955. С. 5 – 11.

Валькова Т.П., Сохацкий В.В. Бусы черниговского грунтового некрополя // Археологічні старожитності Подесення. Чернігів, 1995. С. 140 – 143.

Валькова Т.П., Сохацкий В.В. Исследования на Черниговским грунтовом некрополе в 1994 году // Археологічні дослідження в Україні 1994 – 1996 років. Киiв, 2000. С. 16 – 18.

Веремейчик Е.М., Казаков А.Л., Коваленко В.П. и др. Робота Чернигово-Северской экспедиции // Археологические открытия 1986 года. М., 1988. С. 261 – 266.

Готун І.А., Сорокін С.О., Дудко О.С. Роботи Північної експедиції 2001 р. // Археологічні відкриття в Україні 2000 – 2001 рр. Киiв, 2002. С. 111 – 114.

Гребень П.М., Коваленко В.П. Дослідження Верхнього Замку в Чернігові в 1989 р. // Старожитності Південної Русі. Матеріали ІІІ історико-археологічного семінару «Чернігів і його округа в ІХ – ХІІІ ст.». Чернігів, 1993. С. 13 – 23.


Гребень П.Н. К вопросу о культовой деревянной архитектуре Чернигова в домонгольское время // Зодчество Чернігова ХІ – ХІІІ століть та його місце в архітектурній спадщині країн Центральної та Південно-Східної Європи 2002 Антоній Печерський, його доба та спадщина 2003: Матеріали наукових конференцій. Чернігів, 2004. С.81 – 87.

Долженко Ю., Потєхіна І. Мешканці чернігівського дитинця: антропологічне дослідження // Моця О., Казаков А. Давньоруський Чернігів. Киiв, 2011. С. 279 – 296.

Дядечко О. Поховання «заложного» мерця на давньоруському некрополі Чернігова // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. Матеріали VІІІ Міжнародної студентської наукової археологічної конференції. Чернігів, 2009. С. 56 – 57.

Жаров Г.В., Коваленко В.П., Казаков А.Л. Нові дослідження на Чернігівському Передгородді в 1998 – 1999 рр. // Археологічні відкриття в Україні 1998 – 1999 рр. Киiв, 1999. С. 82 – 84.

Жаров Г.В., Жарова Т.Н. Исследования на территории древнего Чернигова // Археологічні відкриття в Україні 2000 – 2001 рр. Киiв, 2002. С.115 –116.

Игнатенко И.М. Древнейший княжеский двор Черниговского детинца // Деснинские древности. Брянск, 1993. С. 121 – 123.

Ігнатенко І.М., Коваленко В.П. Нові дослідження на Верхньому Замку в Чернігові // Археологічні дослідження в Україні 1991 року. Луцьк, 1993. С. 38 – 39.

Ігнатенко І.М., Козубовський Г.О. Скарб угорських монет ХІ ст. з Чернігова // Слов’яни і Русь у науковій спадщині Д.Я. Самоквасова: Матеріали історико-археологічного семінару присвяченого 150-річчю від дня народження Д.Я Самоквасова. Чернігів, 1993. С. 61 – 63.

Каинов С.Ю. «Большой» меч из Чёрной могилы (предварительные итоги нового этапа изучения) // Земля наша велика и обильна… СПб., 2019. С. 125-139.

Каинов С.Ю., Щавелев А.С. Изображение креста на наконечнике копья из Черной Могилы (Технология и семантика) // Древнейшие государства Восточной Европы. 2003 год. М., 2005. С. 83 – 90.

Казаков А.Л. До питання про соціальну стратифікацію населення Чернігівського посаду Х – ХІІІ століть. // Перша Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства. Тези доповідей. Чернігів, 1985. С. 104 – 105.

Казаков А.Л. О локальных группах погребений Черниговского некрополя // Проблемы археологии Сумщины. Тезисы докладов областной научно-практической конференции. Апрель 1989. Сумы, 1989. С. 86 – 87.

Казаков А.Л. О локальных группах погребений Черниговского некрополя // Архітектурні та археологічні старожитності Чернігівщини. Чернігів, 1992. С. 76 – 78.

Казаков А.Л. Оборонний комплекс ХІ ст. чернігівського посаду // Чернігівська старовина. Чернігів, 1992. С. 15 – 21.

Казаков А.Л. Чернігівський некрополь Х – ХІІІ ст. // Тези доповідей української делегації на VІ Міжнародному конгресі слов’янської археології (Новгород, Росія, 1996 р.). Киiв, 1996. С. 83 – 85.

Казаков А.Л. Чернігів ІХ – ХІІІ ст. в контексті археологічних джерел // Сумська старовина. №№ ХVІІІ – ХІХ. 2006. С. 26 – 35.

Казаков А.Л. Літописна «сівера» і літописні міста Чернігово-Сіверщини // Проблеми давньоруської та середньовічної археології. Киiв, 2010. С. 109 – 115.

Казаков А.Л., Валькова Т.П., Новик Т.Г. Пережитки язичництва в поховальному обряді Чернігівського ґрунтового некрополя // 1000 років Чернігівській єпархії. – Чернігів, 1992. – С. 30 – 31.

Казаков А.Л., Гребінь П.М. Південно-західна околиця Чернігова в Х – ХІІІ ст. (За даними досліджень 1989 р.) // Архітектурні та археологічні старожитності Чернігівщини. Чернігів, 1992. С. 97 – 99.

Казаков А., Черненко Е. Черниговський дитинець ІХ – ХІІІ вв. в свете новых археологических материалов // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально Східної Європи. Збірник наукових праць, присвячений 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. Чернігів, 2007. С.119 – 125.

Казаков А.Л., Черненко О.Є., Сорокін С.О. Археологічні дослідження на території Чернігова у 2008 р. // Археологічні дослідження в Україні 2008 р. Киiв, 2009. С. 98 – 99.

Казаков А.Л., Черненко О.Є., Рижий В.В. Археологічні дослідження на території Чернігова у 2009 р. // Археологічні дослідження в Україні 2009 р. Киiв, 2010. С. 461 – 462.

Коваленко В.П. До питання про етнічний склад міського населення Чернігово-Сіверської землі // Перша Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства. Чернігів, 1985. С. 94 – 95.

Коваленко В.П. Основные этапы развития древнего Чернигова // Чернигов и его округа в ІХ – ХІІІ вв. Сборник научных трудов. Киiв, 1988. С. 22 – 33.

Коваленко В.П. Раскопки на Черниговском Детинце // Археологические открытия 1985 года. М., 1987. С. 340 – 341.

Коваленко В.П. Основные этапы развития древнего Чернигова // Чернигов и его округа в ІХ – ХІІІ вв. Киiв, 1988. С. 22 – 33.

Коваленко В.П. Итоги и задачи изучения древнего Чернигова // Историческое краеведение в СССР: вопросы теории и практики: Сборник научных статей. Киiв, 1991. С. 203 – 206.

Коваленко В.П. Чернігівська єпархія в Х – ХІІІ ст. // 1000 років Чернігівській єпархії. Тези доповідей. Чернігів, 1992. С. 7 – 12.

Коваленко В.П. До вивчення чернігівського Передгороддя // Слов’яно-руські старожитності Північного Лівобережжя. Чернігів, 1995. С. 40 – 45.

Коваленко В.П., Раппопорт П.А. Этапы развития древнерусской архитектуры Чернигово – Северской земли // Sonder druck Aus: Russia mediaevalis T.VІІ, 1 Munchen, 1992. Р. 39 – 61.

Коваленко В.П., Ситий Ю.М., Шекун О.В. Охоронні роботи на Передгородді стародавнього Чернігова // Археологічні відкриття в Україні 1998 – 1999 рр. Киiв, 1999. С. 96 – 97.

Крупа Т.М. Дослідження залишків текстилю давньоруського часу з розкопок Чернігова (2009 р.) // Русский сборник. Вып. 6. Брянск, 2011. С. 40 – 45.

Крупа Т.М. Дослідження залишків текстилю давньоруського часу з розкопок Чернігова (2006 – 2009 рр.) // Моця О., Казаков А. Давньоруський Чернігів Киiв, 2011. С. 303 – 314.

Кузнецов Г.А. К изучению Лесковицкой поймы // Археологічні старожитності Подесення. Матеріали історико-археологічного семінару, присвяченого 70-річчю від дня народження Г.О. Кузнецова. Чернігів, 1995. С. 14 – 17.

Мезенцев В.І. Про формування міської території давнього Чернігова // Археологія. 1980. № 34. С. 53 – 64.

Моця О.П. Населення південно-руських земель ІХ – ХІІІ ст. Киiв, 1993. 160 с.

Моця А.П. Погребальные памятники южнорусских земель ІХ – ХІІІ вв. Киiв, 1990. 156 с.

Моця О.П., Жигола В.С., Скороход В.М. Результати дослiджень чернiгiвського передгороддя у 2018 р. // Археологія, 2019, № 2. С. 114 – 123.

Моця О.П., Черненко О.Є., Казаков А.Л., Сорокін С.О. Охоронні археологічні дослідження в Чернігові в 2003 р. // Археологічні відкриття в Україні 2002 – 2003 рр. Киiв, 2004. С. 233.

Моця О.П., Черненко О.Є., Казаков А.Л., Сорокін С.О. Охоронні археологічні дослідження в м. Чернігові у 2005 р. // Археологічні дослідження в Україні 2004 – 2005 рр. Киiв – Запоріжжя, 2006. С. 293 – 295.

Моця О.П., Черненко О.Є., Казаков А.Л., Сорокін С.О. Археологічні дослідження на території Чернігова у 2006 р. // Археологічні дослідження в Україні 2005 – 2007 рр. Киiв, 2007. С. 299 – 300.

Моця О.П., Черненко О.Є., Казаков А.Л., Сорокін С.О. Охоронні археологічні дослідження в м. Чернігові у 2004 р. // Археологічні дослідження в Україні 2004 – 2005 рр. Киiв – Запоріжжя, 2006. С. 32 – 33.

Моця О., Казаков А. Давньоруський Чернігів. Киiв, 2011. 316 с.

Мурашева В.В., Орфинская О.В., Лобода А.Ю. «Новая история» «идола» из кургана Черная могила (Х в.) // Российская археология. №1. М., 2019. С. 73 – 86.

 

Новик Т. Подвеска из Чернигова со знаком Рюриковичей // Ювелирное искусство и материальная культура. Тезисы докладов. СПб., 2002. С. 141. Новик Т.Г., Ситий Ю.М. Дослідження проїзду в оборонному валу Чернігівського Третяка // Чернігівські старожитності. Науковий збірник. Чернігів, 2008. С.80 – 83. Новик Т.Г., Сохацький В.В. Охоронні дослідження на некрополі Стародавнього Чернігова у 2001 р. // Археологічні дослідження в Україні 2000 – 2001 рр. Киiв, 2002. С. 197 – 198. Новик Т.Г., Сохацький В.В. Охоронні дослідження на некрополі стародавнього Чернігова Х – середини ХІІІ ст. // Некрополі Чернігівщини: Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Чернігів, 2000. С. 7 – 10. Ногин Е.В. Исследования на посаде Чернигова в 1990 году // Архітектурні та археологічні старожитності Черніговщини. Чернігів, 1992. С. 92 – 93.

Пушкина Т. А. Бронзовый идол из Черной Могилы // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 1984. № 3. С. 86–87.

Руденок В.Я. Новые данные об Антониевых пещерах в г. Чернигове // Проблемы археологи Южной Руси: Материалы историко-археологического семинара «Чернигов и его округа в ІХ – ХІІІ вв.». Киiв, 1990. С. 135 – 138.

Рыбаков Б.А. Древности Чернигова // Материалы и исследования по археологии. Вып. 11. М.- Л. 1949. С. 7 – 102.

Самоквасов Д.Я. Северянские курганы и их значение для истории // Труды третьего археологического съезда в России. Киiв, 1878. Т. 1. С. 185 – 224.

Самоквасов Д.Я. Раскопки северянских курганов в Чернигове во время ХІV Археологического съезда. М., 1916. 41 с.

Самоквасов Д.Я. Могильные древности Северянской Черниговщины. М., 1916. 102 с.

Ситий Ю. Закономирности розташування некрополя давньорусського Чернигова X – середины XIII ст.ст. // Некрополi Чернiгiвщини. Тези доповiдей мiжнародноi науковоi конференцii. Чернiгiв. 2000. С. 7 – 10.

Ситий Ю. До питання про взаємозв’язок водопостачання і зростання території Давньоруського Чернігова // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Чернiгiв, 2007. С. 199 – 210.

Ситий Ю.М. Забудова північно-західної частини Чернігівського Передгороддя // Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура. Тернопіль, 2010. С. 95 – 97.

Ситий Ю.М. Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев’ятої Міжнародної наукової конференції. Киiв, 2011. С. 31–36.

Сытый Ю.Н. Могилы христиан Чернигова Х века (к постановке проблемы) // Труды первой международной конференции «Начало русского мира». 28 – 30 октября 2010 г. СПб., 2011. С. 248 – 265.

Ситий Ю. Топографія та структура укріплень давньоруського Чернігова в різні періоди його історії // Сіверянський літопис №№ 1-2, 2012 С. 35– 42.

Ситий Ю.М. Християнiзацiя населення Чернiгова та дутовання Чорноi могили // Церква-наука-суспiльство: питання взаeмодii. Киiв, 2020.

Ситий Ю.М., Новик Т.Г. Матеріали по християнізації населення Чернігова (ділянка могильника по вул. Воровського) // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років. Матеріали міжнародної наукової конференції, 19 – 20 листопада 2010 р. Чернігів – Луцьк, 2011. С. 255 – 267.

Ситий Ю.М., Ясновська Л.В. Нові дослідження на території Чернігівського Передгороддя // Архітектурні та археологічні старожитності Чернігівщини. Чернігів, 1992. С. 89 –92.

Ситий Ю.М. Камери, «псевдокамери» та могили Чернiгiвського некрополя // Чернiгiвськi старожитностi. Чернігів, 2009. Вип. 2. C. 292 – 296.

Скороход В. Топографія Чернігова та Шестовиці Х – початку ХІ ст. (порівняльна характеристика) // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Чернігів, 2007. С. 125 – 132.

Смолічев П. Чернигів та його околиці за часів великокнязівських // Чернігів і Північне Лівобережжя. Огляди. Розвідки. Матеріали. Киiв, 1928. С. 118 – 146.

Сохацкий В.В. Раскопки на территории «Окольного града» древнего Чернигова в 1993 г. // Археологічні старожитності Подесення. Чернігів, 1995. С. 137 – 140.

Черненко О. Матеріали з розкопок Д.Я. Самоквасова 1908 р. на Болдиних Горах у фондах ЧОІМ // Некрополі Чернігівщини: Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Чернігів, 2000. С.10 – 12.

Черненко О.Є., Казаков А.Л. Охоронні археологічні дослідження на Чернігівському посаді // Археологічні відкриття в Україні 2002 – 2003 рр. Киiв, 2004. С. 62 – 63.

Черненко О.Є., Казаков А.Л., Рижий В.В. Дослідження на території Чернігова у 2009 р. // Археологічні дослідження в Україні 2009 р. Киiв, 2010. С. 461 – 462.

Черненко О.Є., Казаков А.Л., Рижий В.В. Дослідження на території м. Чернігів // Археологічні дослідження в Україні 2010. Киiв – Полтава, 2011. С. 364 – 365.

Черненко О.Є., Казаков А.Л., Печений Є.В. Дослідження на території Чернігівського Дитинця у 2008 р.// Археологічні дослідження в Україні 2008 р. Киiв, 2009. С. 314 – 315.

Шекун О.В. Грунтовый некрополь ХІ – ХІІ вв. на территории Передгородья в Чернигове // Слов’яни і Русь у науковій спадщині Д.Я. Самоквасова: Матеріали історико-археологічного семінару присвяченого 150-річчю від дня народження Д.Я Самоквасова. Чернігів, 1993. С. 33 – 35.

Шекун О.В. Нові поховання в гробницях та території Чернігівського Передгороддя. // Некрополі Чернігівщини. Чернігів, 2000. – С. 30 – 33.

Шекун О.В. Нові дослідження Чернігівського курганного некрополя // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи: Збірник наукових праць, присвячених 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. Чернігів, 2007. С. 106 – 118.

Шекун О.В., Ситий Ю.М. Охоронні розкопки в Чернігові в 1994 році // Археологічні дослідження в Україні 1994 – 1996 рр. Киiв, 2000. С. 176.

Шишлина Н.И., ван дер Плихт Й., Севастьянов В.С., Кузнецова О.В., Мурашева В.В., Панин А.В., Каинов С.Ю., Зозуля С.С., Шевцов А.О. Радиоуглеродное AMS-датирование экспонатов Исторического музея: результат и обсуждение // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 19. № 3(2). 2017. С. 398 – 405.

Ярыгин А.К. Изыскания о древнем расположении г. Чернигова // Труды ХІІ Археологического съезда. М., 1905. Т. ІІІ. С. 177.

Ясновська Л. До історії дослідження давньоруського некрополя Чернігова // Некрополі Чернігова: Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Чернігів, 2000. С. 33 – 36.

Ясновська Л. Основні етапи вивчення поховань камерного типу на території Чернігівського Подесення // Русь на перехресті світів (міжнародні впливи на формування Давньоруської держави) ІХ – ХІ ст. Чернігів, 2006. С. 232 – 237.

Ясновська Л.В. Вивчення давньоруських старожитностей Чернігівщини членами Чернігівської губернської вченої архівної комісії // Сіверянський архів : Науковий щорічник. Ніжин, 2007. Вип. 1. С. 28–34.

Ясновська Л.В. Здобутки відділу охорони та вивчення пам’яток археології Чернігівського історичного музею (1981 – 1998 рр.) // Скарбниця української культури: Збірник наукових праць. Вип. 10. Чернігів, 2007 – 2008. С. 32–42.

Ясновська Л.В. Д.Я. Самоквасов – дослідник чернігівського некрополя // Стародавній Іскоростень і слов’янські гради: Збірка наукових праць. Коростень, 2008. Т. 2. С. 240–245.

.